Mladi ljudi razgovaraju

Poziv za zapošljavanje – GERONTODOMAĆIN/ICA

Mladi ljudi razgovaraju

Poziv za zapošljavanje – GERONTODOMAĆIN/ICA

Razvojni europski centar inicijativa objavljuje Poziv za zapošljavanje u sklopu projekta “Podrška za sve II” koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Zaželi – Program zapošljavanja žena

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavod za zapošljavanje koji možete pronaći ovdje, a detalje natječaja možete pronaći i u nastavku

Radno mjesto

Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 2


Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Djelomično


Natječaj vrijedi od: 21.2.2023.


Natječaj vrijedi do: 1.3.2023.


Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad


Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

GERONTODOMAĆICE

Radno mjesto: gerontodomaćica

Mjesto rada: Grad Šibenik, Grad Skradin, Grad Knin, Grad Vodice

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja:

Na određeno; novootvoreni poslovi

Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 21.02.2023.

Natječaj vrijedi do: 01.03.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0200, Razvojni europski centar inicijativa donosi:

JAVNI POZIV

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Podrška za sve II“ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0200.

Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će pružati uslugu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama.

Mjesto rada: Grad Šibenik, Grad Skradin, Grad Knin, Grad Vodice

Broj traženih radnica: 2 (dvije)

Vrsta zaposlenja:

 • na određeno vrijeme – 4 mjeseca,
 • uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca,
 • novootvoreni poslovi
 • mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom

Razina obrazovanja:

 • nezavršena osnovna škola,
 • osnovna škola niži razredi,
 • završena osnovna škola,
 • najviše završena srednja škola 3 godine ili
 • najviše završena srednja škola 4 godine.

Radno iskustvo: nije uvjet

Ciljane skupine:

– nezaposlene žene (osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a) te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje). U slučaju da obrazovni status osobe nije vidljiv u evidenciji HZZ-a, Korisnik može dostaviti na uvid presliku isprave o stečenom stupnju obrazovanja.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti slijedeće:

Žene od 50 godina i više

– osobna iskaznica

Žene s invaliditetom

– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

– potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika

– potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Samohrane majke

-Potvrda ili drugi pravni dokument nadležnih tijela iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Pripadnice ostalih nacionalnih manjina

-Rodni list ili drugi jednako vrijedan dokument iz kojeg je vidljiva pripadnost,

Žene mlađe od 50 godine s troje i više malodobne djece s više članova kućanstva ( uzdržavani članovi obitelji)

-potvrdu /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine ( rodni list za malodobnu djecu, kućnu listu)

Opis poslova:

Rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

– zamolbu za posao (potpisana), 

– životopis (obvezna naznaka kontakt broja),

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/potvrda škole),

– uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba.  

-e – radna knjižica

-preslika osobne iskaznice (Isto ne vrijedi za azilatnice)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama

Kontakt:

Isključivo pisana zamolba poštom na adresu Razvojnog europskog centra inicijativa uz naznaku „Prijava za posao – gerontodomaćica“

Razvojni europski centar inicijativa, Put bioca 57, 22 000 Šibenik

Prijava za Posao – gerontodomaćica


Poslodavac

Poslodavac: RAZVOJNI EUROPSKI CENTAR INICIJATIVA


Kontakt: pisana zamolba: Put Bioca 57

Loading...