Mladi ljudi razgovaraju

Poziv za zapošljavanje – GERONTODOMAĆIN/ICA

Mladi ljudi razgovaraju

Poziv za zapošljavanje – GERONTODOMAĆIN/ICA

Razvojni europski centar inicijativa objavljuje Poziv za zapošljavanje u sklopu projekta “Podrška za sve II” koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Zaželi – Program zapošljavanja žena

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavod za zapošljavanje koji možete pronaći ovdje, a detalje natječaja možete pronaći i u nastavku.

GERONTODOMAĆIN/ICA
Radno mjesto
Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 20.12.2022.
Natječaj vrijedi do: 23.1.2023.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: bez naknade
Natječaj vrijedi od: 20.12.2022.
Natječaj vrijedi do: 09.01.2023.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0200, Razvojni europski centar inicijativa donosi:

JAVNI POZIV
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Podrška za sve II“ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0200. Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će pružati uslugu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama.

Mjesto rada: Grad Šibenik, Grad Skradin, Grad Knin
Broj traženih radnica: 20 (dvadeset)
Vrsta zaposlenja:
na određeno vrijeme – 6 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca,
novootvoreni poslovi
mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom

Razina obrazovanja:
nezavršena osnovna škola,
osnovna škola niži razredi,
završena osnovna škola,
najviše završena srednja škola 3 godine ili
najviše završena srednja škola 4 godine.
Radno iskustvo: nije uvjet

Ciljane skupine:

  • nezaposlene žene (osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a) te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje). U slučaju da obrazovni status osobe nije vidljiv u evidenciji HZZ-a, Korisnik može dostaviti na uvid presliku isprave o stečenom stupnju obrazovanja.
  • Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti slijedeće:


Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica


Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom


Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima


Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja


Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP


Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji


Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju


Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini


Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.


Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine,

Samohrane majke

-Potvrda ili drugi pravni dokument nadležnih tijela iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Pripadnice ostalih nacionalnih manjina

-izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini, rodni list ili drugi jednako vrijedan dokument iz kojeg je vidljiva pripadnost,

Žene mlađe od 50 godine s troje i više malodobne djece s više članova kućanstva ( uzdržavani članovi obitelji)

-potvrdu /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine ( rodni list za malodobnu djecu, kućnu listu)

Opis poslova:
Rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

  • zamolbu za posao (potpisana),
  • životopis (obvezna naznaka kontakt broja),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/potvrda škole),
  • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te
    da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.
Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem.
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama

Kontakt:
Isključivo pisana zamolba poštom na adresu Razvojnog europskog centra inicijativa uz naznaku „Prijava za posao –
gerontodomaćica“
Razvojni europski centar inicijativa, Put bioca 57, 22 000 Šibenik
Prijava za Posao – gerontodomaćica

Poslodavac
Poslodavac: RAZVOJNI EUROPSKI CENTAR INICIJATIVA
Kontakt: pisana zamolba: Put Bioca 57, 22 000 Šibenik

Voditelj projekta: Ivan Sobol, ivan.sobol@centar-reci.hr, 022 333 212

Loading...