Mladi ljudi razgovaraju

Stvaranje podražavajućeg školskog ozračja i poticanje međusobne pomoći među vršnjacima

Mladi ljudi razgovaraju

Stvaranje podražavajućeg školskog ozračja i poticanje međusobne pomoći među vršnjacima

INFO KAMPANJA STOP ovisnosti i neodgovornom ponašanju u sklopu programa „Mali korak, veliki pomak“

S obzirom da škola i vršnjaci mogu imati izniman utjecaj na mladu osobu, potrebno je taj utjecaj preokrenuti u pozitivnom smjeru kako bi bili zaštitni, a ne rizični čimbenik.


Što je potrebno da škole budu ozračje pozitivnog razvoja mladih? Da bi to postala, školske institucije trebaju obnoviti svoju ulogu odgojnih institucije, posebice kada obitelji imaju sve manje kapaciteta da adekvatno obave tu funkciju. Stoga škole trebaju razmisliti i primijeniti adekvatne postupke prema svim učenicima, ali i specifične aktivnosti prema djeci i mladima koji su u većem riziku.


Za podržavajući odnos prema svim učenicima važno je da školski djelatnici razviju odnos poštovanja prema mladima uz davanje poticaja da uče kritički razmišljati, a ne samo zadovoljavati obrazovne kompetitivne standarde. Škole trebaju ponuditi dodatne sadržaje i programe u kojima će mladi moći učiti životno važne vještine, razvijati pozitivnu sliku o sebi i kvalitetno se socijalizirati (pr. poput sportskih aktivnosti, obrazovnih grupa, grupa podrške za mlade i sl.). Mladi se često u školama zbog odnosa stručnjaka, kao i općeg natjecateljskog ozračja mogu osjetiti manje vrijednima što može biti itekako rizično za njihov budući razvoj i samopoštovanje. Zbog toga je važno da stručnjaci prepoznaju potencijale kod svake mlade osobe i potiču ju na što konstruktivnije ostvarivanje tih potencijala. Nadalje, nužno je da školski stručnjaci razviju specifične mjere prepoznavanja rizika i brzog reagiranja kada su u pitanju djeca i mladi u posebno ranjivoj obiteljskoj i socijalnoj situaciji. Da bi to bilo moguće, potrebno je da se stručnjaci kontinuirano educiraju kako bi mogli pratiti dramatične promjene koje su se dogodile u vezi s mladima u društvu, ali i da stalno surađuju s ostalim institucijama (poput centrom za socijalnu skrb, lokalnom samoupravom, policijom, udrugama) kao i roditeljima. Što se utjecaja vršnjaka tiče, on neminovno postoji i ne može ga se odbaciti. Dapače, treba ga koristiti da mladi razviju međusobno solidarnost, empatičnost, da promiču kao poželjne obrasce ponašanja one koji su zdravi i pridonose kvalitetnim međuljudskim odnosima.


Mladi ljudi mogu prepoznati svog prijatelja u problemu ili riziku i treba ih ohrabriti da se međusobno savjetuju i bodre za pozitivan razvoj. Mladima treba skrenuti pozornost da mogu biti od velike pomoći svojim vršnjacima, te da razviju odgovornost jedni za druge.

Loading...